BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS

II PREMIS IECI A LA INNOVACIÓ TIC PER A TREBALLS DE FI DE GRAU O DE MÀSTER A LA UIB

 (II PREMIS TalenTIC)

 

La Universitat de les Illes Balears (UIB) i la consultora tecnològica Informàtica El Corte Inglés, SA (IECISA), en la línia d’actuacions previstes a l’acord marc de col·laboració entre ambdues entitats, convoquen els II premis IECI a la Innovació TIC per a treballs de fi de grau o de màster a la UIB (II Premis TalenTIC), amb la finalitat d’incentivar i premiar l’esforç dels alumnes que hagin realitzat treballs de fi de grau i de màster (TFG/TFM) orientats a l’aplicació d’una innovació TIC.

 

1. PARTICIPANTS

Poden participar-hi tots els alumnes que hagin presentat i superat durant els cursos acadèmics 2015-16 i 2016-17 un TFG/TFM de qualsevol dels estudis de la UIB en el qual s’hagi dissenyat, aplicat o analitzat una innovació TIC.

Les candidatures presentades han de ser individuals, i cada participant només pot presentar un únic projecte propi, i en cap cas de tercers.

 

2. TFG/TFM

Els TFG/TFM han de ser originals i inèdits, en format PDF, amb una extensió lliure, i han d’anar acompanyats d’un resum del projecte l'extensió del qual no pot superar els 2.000 caràcters, incloent-hi espais.

 

3. PREMIS

1r premi. Dotació econòmica de 1.000 euros i un diploma acreditatiu emès per la UIB.

2n premi. Dotació econòmica de 500 euros i un diploma acreditatiu emès per la UIB.

Els premis poden ser declarats deserts si no hi ha treballs que compleixin els criteris de la convocatòria.

Els treballs premiats es divulgaran en un reportatge de premsa especialitzada.

 

4. DOCUMENTACIÓ 

Els candidats han d’emplenar amb les dades personals i acadèmiques un formulari a través de la plataforma UIB Congrés (http://www.uibcongres.org/premistalentic/)

Així mateix, han d’incloure el TFG/TFM, el resum del projecte i una captura de la nota acadèmica del TFG/TGM mitjançant el format ZIP (un únic ZIP) en la mateixa plataforma UIB Congrés.

 

5. TERMINI

El termini de presentació de les candidatures per part dels alumnes romandrà obert fins al 10 d’octubre de 2017, a les 14 hores.

 

6. JURAT

Per analitzar i valorar els projectes presentats es constituirà un jurat que estarà format per les persones següents: el vicerector d’Innovació i Transferència o la persona que delegui, que presidirà el jurat; el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) o la persona que delegui; i un representant d’IECISA.

 

7. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Per a la valoració dels treballs, el jurat tindrà en compte els criteris següents:

  • Originalitat i creativitat de la idea
  • Innovació TIC
  • Interès per a la societat
  • Rigor en el tractament científic
  • Precisió i qualitat comunicativa en la redacció
  • Altres aspectes d’interès, segons el criteri del jurat.

 

8. DECISIÓ DEL JURAT

Les decisions del jurat seran inapel·lables. El jurat es reserva la possibilitat de realitzar consultes per a la presa d’una decisió en la valoració dels treballs, i pot requerir en qualsevol moment del procés la documentació acreditativa que consideri oportuna als participants. Qualsevol qüestió no inclosa en aquestes bases serà resolta pel jurat.

 

9. COMUNICAT I LLIURAMENT DELS PREMIS

Els premis concedits es comunicaran personalment tant als guanyadors/guanyadores com als tutors/tutores per correu electrònic a l'adreça facilitada en el procés d'inscripció. Així mateix, es difondran a través de la pàgina web de la UIB, així com les seves xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.).

El lliurament dels premis tindrà lloc a Son Lledó (campus de la UIB) el dia 27 d’octubre de 2017, a les 13.30 hores, a càrrec d’un representant de la UIB i un representant d’IECISA.  

 

10. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

La participació en aquests premis implica el coneixement i l'acceptació de les presents bases.

Les candidatures que no compleixin els requisits establerts o no presentin la documentació sol·licitada dins el termini i en la forma escaient, quedaran excloses.

La participació en els premis implica la publicació del títol del TFG/TFM i un enllaç al resum del projecte a la web d’UIB Congrés i a les xarxes socials de la UIB, la FUEIB i IECISA dels guanyadors/guanyadores, amb menció tant de l’estudiant que ha realitzat el treball com del professor o professora que n’ha estat el tutor o tutora.

 

Protecció de dades

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD), la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) informa que, mitjançant l’emplenament del formulari, les dades personals facilitades a la sol·licitud de preinscripció als premis seran tractades al fitxer d'usuaris del lloc web de la FUEIB a l’objecte de poder contactar amb la persona interessada i gestionar la seva participació. Respecte a les dades personals facilitades de terceres persones (tutor/a de TFG i TFM), el concursant garanteix que les ha informades i n’ha sol·licitat el consentiment, d'acord amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, perquè les dades siguin objecte de tractament per l’entitat organitzadora amb la finalitat assenyalada.

En cas que l’activitat estigui subvencionada per terceres entitats o es realitzi en col·laboració amb aquestes, se’ls podrà comunicar les dades de les persones assistents, per a la gestió i el control de la subvenció acordada, o de la mateixa activitat, segons escaigui.

Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb un escrit adreçat a l'entitat organitzadora de l'esdeveniment, amb domicili a l’edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel (campus universitari). Cra. de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma, Illes Balears (Espanya). També podran exercir els drets esmentats a través del formulari de modificació o cancel·lació de dades.