ERROR: GwcCabeceraCongresoS: Falta parámetro cc
ERROR: GwcMasPonenciasEnMesaS: Falta parámetros cc, mes, ordpon
ERROR: GwcComentariosPonenciaS: Falta parámetro cc, mes, ordpon
ERROR: GwcFormComentarioPonenciaS: Falta parámetro cc, mes, ordpon