Palma (Mallorca) from 27 to 29 June 2016
I International Conference:
The (politics of) translation (of politics)


Home pageProgramme CommitteeLodgingDocumentsVenueContact
General programme, activity sheet

Monday 27 June, 2016 11:40 to 12:00 Oral Communication
L’ús polític de la traducció al català en la legislació del Principat al s. XV
Speaker: Daniel Álvarez, Universitat de Barcelona

Authors: Daniel Álvarez Gómez


L’ús del català a la legislació general catalana comença a ésser efectiu a partir de les Corts de Montsó de 1363. Progressivament, un procés de traspàs al romanç arracona el llatí, llengua legislativa fins aleshores. Les Corts de principis del segle XV promouen una compilació que reculli tota la legislació, tot incidint en la seva traducció al català com a eina de poder polític i de control de la llei en front de la monarquia. Conceptes del dret públic català com la prelació del dret, la potestat en la interpretació de la llei, la punició de la seva contrafacció i la custòdia física dels textos legals es relacionen sintagmàticament amb l’accés lingüístic i planer als mateixos per tal d’afirmar la preponderància dels estaments del General de Catalunya dins del marc político-jurídic del Principat, fonamentat en les anomenades lleis paccionades o pactisme (cf. Vicens Vives; Sobrequés). Les Corts de Barcelona de 1413 aproven la Constitució Per tal que les lleis que prescriu la primera gran Compilació, en dos volums originals, en llatí i en català, per a l’Arxiu Reial, i dues còpies, per a la Diputació. Com assevera el professor Montagut, una escomesa de les Corts contra els juristes intenta arrabassar-ne la vigilància i interpretació, obligant els advocats, en virtut d’una clàusula secundària de la Constitució Per tal que les lleis, a utilitzar el català requerits per alguna de les parts. Hi ha un intent de marginar el dret comú, expressat en llatí, i els jurisperits lletrats que el coneixen.

Daniel Álvarez es doctorà el 2015 en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, amb la tesi titulada “El Compendium Constitucionum Generalium Cathalonie de Narcís de Sant Dionís”. Hi ha publicat articles relacionats des de 2012. Ha estudiat aspectes de l’Edat Mitjana hispànica, com la dialèctica religiosa (en col·laboració puntual amb el grup Islamolatina); o la literatura sentimental: es troba en premsa l’edició d’una Passió de Crist de Francesc Alegre. A congressos a Barcelona, Alcanyís o Viena (IANLS), ha provat a destacar el valor que l’opuscle de Sant Dionís té per a la història del Dret i del Pensament polític. Daniel Álvarez received his doctorate in 2015 in Classics from the University of Barcelona, with his thesis entitled “El Compendium Constitucionum Generalium Cathalonie de Narcís de Sant Dionís.” Related articles are published since 2012. He studied aspects of Hispanic Middle Age, like religious dialectics (in temporary collaboration with the group Islamolatina); or sentimental literature: a Passion of Christ written by Francisco Alegre is going to be printed. In conferences in Barcelona, Alcaniz or Vienna (IANLS), he has tried to emphasize the value of Sant Dionís’ handbook for the history of Law and Political Thought.
Further information:

Final version (13 KB)

Session A1
Place: Room 4

Other activities in Session A1
11:00 h. to 11:20 h.Oral Communication

Translating English « Public Spirit » into French Political Thought: 1814 -1848.

Speaker: Gabriel Moyal, McMaster University
12:00 h. to 12:15 h.Discussion

11:20 h. to 11:40 h.Oral Communication

La historiografía como reescritura de la realidad: manipulación política en la traducción de textos históricos

Speaker: Bárbara Cerrato Rodríguez, Universidad de Salamanca

 

           Organiza, patrocina, colabora