Seran benvingudes propostes de les àrees següents

 
  • Desenvolupament fonètic i fonològic
  • Desenvolupament morfosintàctic
  • Desenvolupament lexicosemàntic
  • Desenvolupament del discurs i la pragmàtica
  • Desenvolupament del llenguatge signat i escrit
  • Desenvolupament en contextos bilingües i plurilingües
  • Dificultats en el desenvolupament del llenguatge
  • Ensenyament i aprenentatge de llengües
  • Nous enfocaments metodològics per a l'estudi del llenguatge